Vi er så vant til å tenkt at verden, den er der ute. Men verden er jo her. I Oslo finner du hele verden trykket sammen.


vi-er-så-vant-til-å-tenkt-at-verden-den-er-der-ute-men-verden-er-jo-her-i-oslo-finner-du-hele-verden-trykket-sammen
osloviervanttiltenktatverdendenderutemenverdenjoheroslofinnerduheletrykketsammenvi erer såså vantvant tiltil åå tenkttenkt atat verdenden erer derder utemen verdenverden erer jojo heri oslooslo finnerfinner dudu helehele verdenverden trykkettrykket sammenvi er såer så vantså vant tilvant til åtil å tenktå tenkt attenkt at verdenden er derer der utemen verden erverden er joer jo heri oslo finneroslo finner dufinner du heledu hele verdenhele verden trykketverden trykket sammenvi er så vanter så vant tilså vant til åvant til å tenkttil å tenkt atå tenkt at verdenden er der utemen verden er joverden er jo heri oslo finner duoslo finner du helefinner du hele verdendu hele verden trykkethele verden trykket sammenvi er så vant tiler så vant til åså vant til å tenktvant til å tenkt attil å tenkt at verdenmen verden er jo heri oslo finner du heleoslo finner du hele verdenfinner du hele verden trykketdu hele verden trykket sammen

Hvis du synes at alt er galt her i verden, så husk at det er folk lik deg selv som har gjort verden til det den er.Tusen dråper spiller opp der ute. Hele verden er i takt i dag.Selv om vi reiser over hele verden for å finne skjønnhet, må vi bære den med oss, ellers finner vi den ikke.Fordi når ingenting fins i denne verden, så kan jeg ikke helt skjønne hvordan denne verden kan fins heller. Fordi ... i all enkelhet så kollapser jo alt mot ingenting. Hvis du putter det inn i ligninger og sånn, så går jo alt ad undas.For verden er du kanskje bare et enkelt menneske ... men for et menneske kan du være hele verden.Jeg gruer meg til den dagen verden kun er likegyldighet. Men ingen vil jo egentlig bry seg, så hvorfor ikke?