Ven er den vide jord i vårdags liten, då alt som kryr av nyvakt liv er fullt.


ven-er-den-vide-jord-i-vårdags-liten-då-alt-som-kryr-av-nyvakt-liv-er-fullt
vårvenerdenvidejordvårdagslitenaltsomkryravnyvaktlivfulltven erer denden videvide jordjord ii vårdagsvårdags litendå altalt somsom kryrkryr avav nyvaktnyvakt livliv erer fulltven er dener den videden vide jordvide jord ijord i vårdagsi vårdags litendå alt somalt som kryrsom kryr avkryr av nyvaktav nyvakt livnyvakt liv erliv er fulltven er den videer den vide jordden vide jord ivide jord i vårdagsjord i vårdags litendå alt som kryralt som kryr avsom kryr av nyvaktkryr av nyvakt livav nyvakt liv ernyvakt liv er fulltven er den vide jorder den vide jord iden vide jord i vårdagsvide jord i vårdags litendå alt som kryr avalt som kryr av nyvaktsom kryr av nyvakt livkryr av nyvakt liv erav nyvakt liv er fullt

Venen sin skal ein vera ven, honom og hans ven. Men med uvens ven venskap halde høver ’kje fagna folk.Stor i ord, liten på jord.Hundrevis av duggdråper hilser daggryet, hundrevis av bier blant røde kløver, hundrevis av sommerfugler på plenen, men bare én mor i hele den vide verden.Vi har en liten søster vi har en liten bror som er litt annerledes enn andre barn på jord.Samd er venskap når segja ein kann den andre all sin hug. Vinglut vera er verst av alt, all-rosar er ikkje ven.Livet er fullt av gleder. Den ene slår den andre i hjel.