Veit du ein ven som vel du trur, og du hjå han fagnad vil få: gjev han heile din hug og gåva ei spar, far og finn han ofte.


veit-du-ein-ven-som-vel-du-trur-og-du-hjå-han-fagnad-vil-få-gjev-han-heile-din-hug-og-gå-ei-spar-far-og-finn-han-ofte
vennveitdueinvensomveltruroghjåhanfagnadvilgjevheiledinhuggåvaeisparfarfinnofteveit dudu einein venven somsom velvel dudu trurog dudu hjåhjå hanhan fagnadfagnad vilvil fågjev hanhan heileheile dindin hughug ogog gåvagåva eiei sparfar ogog finnfinn hanhan ofteveit du eindu ein venein ven somven som velsom vel duvel du trurog du hjådu hjå hanhjå han fagnadhan fagnad vilfagnad vil fågjev han heilehan heile dinheile din hugdin hug oghug og gåvaog gåva eigåva ei sparfar og finnog finn hanfinn han ofteveit du ein vendu ein ven somein ven som velven som vel dusom vel du trurog du hjå handu hjå han fagnadhjå han fagnad vilhan fagnad vil fågjev han heile dinhan heile din hugheile din hug ogdin hug og gåvahug og gåva eiog gåva ei sparfar og finn hanog finn han ofteveit du ein ven somdu ein ven som velein ven som vel duven som vel du trurog du hjå han fagnaddu hjå han fagnad vilhjå han fagnad vil fågjev han heile din hughan heile din hug ogheile din hug og gåvadin hug og gåva eihug og gåva ei sparfar og finn han ofte

Eg trur at eit menneske ikkje bare har eitt ansikt, det har mange, eit menneske er fullt av ansikt, og ofte får du høre at du er ein falsk person, du viser ikkje ditt sanne ansikt, men det trur eg er feil, eit menneske har ein drøss ansikt, og ein er heller ikkje den same gjennom heile livet, ustanselig forandrar eit ansikt seg og blir til noko nytt.Såfremt du love å hoilde a’ mæ så kain du få mæ hves du vijl ha mæ - Og det du veit at du får igjen det e ei kjerring som e dijn venn.Eg gled meg kvar gong eg råkar ein mann som veit kva han vil, og set inn det han kan.Ein dag vil du lykkast - du vet at dagen komme, får håpe at du merke det før han e omme.Hvis du vil inngå fred med din fiende, må du arbeide sammen med din fiende. Da vil han bli din partner.Som humorist beveger du deg heile tidå ytterst på stubet, og der balanserer du på ein egg. Det kan skjera seg, og du kan skjera deg og du kan detta ner.