Våre meninger er like mye styrt av vår vilje og våre følelser som av hjernens klare liv.


våre-meninger-er-like-mye-styrt-av-vår-vilje-og-våre-følelser-som-av-hjernens-klare-liv
meningvåremeningererlikemyestyrtavvårviljeogvårefølelsersomhjernensklarelivvåre meningermeninger erer likelike myemye styrtstyrt avav vårvår viljevilje ogog vårevåre følelserfølelser somsom avav hjernenshjernens klareklare livvåre meninger ermeninger er likeer like myelike mye styrtmye styrt avstyrt av vårav vår viljevår vilje ogvilje og våreog våre følelservåre følelser somfølelser som avsom av hjernensav hjernens klarehjernens klare livvåre meninger er likemeninger er like myeer like mye styrtlike mye styrt avmye styrt av vårstyrt av vår viljeav vår vilje ogvår vilje og vårevilje og våre følelserog våre følelser somvåre følelser som avfølelser som av hjernenssom av hjernens klareav hjernens klare livvåre meninger er like myemeninger er like mye styrter like mye styrt avlike mye styrt av vårmye styrt av vår viljestyrt av vår vilje ogav vår vilje og vårevår vilje og våre følelservilje og våre følelser somog våre følelser som avvåre følelser som av hjernensfølelser som av hjernens klaresom av hjernens klare liv

Og det er et av våre store tankekors, og vi har mange, at tiden ikke har plass til alt vi må gjøre, våre gjentagelser, våre bønner, våre uavlatelige munnhell, vår umettelige flid, vår militante ordenssans, vår ugagn, besvergelser og bevegelser.Vår alderdom begynner den dag da vi ikke lenger har full rådighet over våre evner, da vi blir fanger av våre minner og vår fortid.Det er i våre liv, ikke i våre ord, at vår religion må leses.Alt stort i verden er skapt av nevrotikere; de alene grunnla våre religioner og skapte våre mesterverk.Vi arver ikke jorden av våre foreldre, vi låner den av våre barn.Det er omstendighetene som former våre handlinger, så vel for meg som for deg. Det skal vi alltid ta i betraktning, ved bedømmelse av våre medmenneskers gjøren og laden.