Spør av og til deg selv i fullt alvor om de menneskene du omgås løfter deg eller trekker deg ned.


spør-av-og-til-deg-selv-i-fullt-alvor-om-menneskene-du-omgås-løfter-deg-eller-trekker-deg-ned
seg selv og andrespøravogtildegselvfulltalvorommenneskeneduomgåsløfterellertrekkernedspør avav ogog tiltil degdeg selvselv ii fulltfullt alvorom dede menneskenemenneskene dudu omgåsomgås løfterløfter degdeg ellereller trekkertrekker degdeg nedspør av ogav og tilog til degtil deg selvdeg selv iselv i fullti fullt alvorfullt alvor omalvor om deom de menneskenede menneskene dumenneskene du omgåsdu omgås løfteromgås løfter degløfter deg ellerdeg eller trekkereller trekker degtrekker deg nedspør av og tilav og til degog til deg selvtil deg selv ideg selv i fulltselv i fullt alvori fullt alvor omfullt alvor om dealvor om de menneskeneom de menneskene dude menneskene du omgåsmenneskene du omgås løfterdu omgås løfter degomgås løfter deg ellerløfter deg eller trekkerdeg eller trekker degeller trekker deg nedspør av og til degav og til deg selvog til deg selv itil deg selv i fulltdeg selv i fullt alvorselv i fullt alvor omi fullt alvor om defullt alvor om de menneskenealvor om de menneskene duom de menneskene du omgåsde menneskene du omgås løftermenneskene du omgås løfter degdu omgås løfter deg elleromgås løfter deg eller trekkerløfter deg eller trekker degdeg eller trekker deg ned

Ingenting kan erstatte det å se et menneske i starten av livet som smiler. Med voksne vet man aldri om de smiler til deg eller av deg. Med barn er man 100 prosent sikker på at de smiler til deg.Dukk ned i deg selv. Inne i deg er det godes kilde. Den er alltid rede til å springe opp i dagen, bare du graver dypt nok.Spør deg selv om du er lykkelig, og du slutter å være det.En far er en som helst vil fange deg før du faller, men som i stedet hjelper deg opp, børster av deg og lar deg prøve en gang til.Paris ligner en hore. Når du ser henne på avstand, snapper du etter pusten, så strålende synes du at hun er, og du brenner av begjær etter å holde henne i armene dine. Fem minutter senere føler du deg slunken og utbrent, og du vemmes ved deg selv. Du føler deg snytt.Spør deg selv om hemmeligheten bak din suksess. Lytt til svaret, og praktiser det.