Når jeg leker med katten min, er det ikke godt å si om ikke den leker mer med meg enn jeg med den.


når-jeg-leker-med-katten-min-er-det-ikke-godt-å-om-ikke-den-leker-mer-med-meg-enn-jeg-med-den
michel de montaignenårjeglekermedkattenminerdetikkegodtomdenmermegenndennår jegjeg lekerleker medmed kattenkatten miner detdet ikkeikke godtgodt åsi omom ikkeikke denden lekerleker mermer medmed megmeg ennenn jegjeg medmed dennår jeg lekerjeg leker medleker med kattenmed katten miner det ikkedet ikke godtikke godt ågodt å siå si omsi om ikkeom ikke denikke den lekerden leker merleker mer medmer med megmed meg ennmeg enn jegenn jeg medjeg med dennår jeg leker medjeg leker med kattenleker med katten miner det ikke godtdet ikke godt åikke godt å sigodt å si omå si om ikkesi om ikke denom ikke den lekerikke den leker merden leker mer medleker mer med megmer med meg ennmed meg enn jegmeg enn jeg medenn jeg med dennår jeg leker med kattenjeg leker med katten miner det ikke godt ådet ikke godt å siikke godt å si omgodt å si om ikkeå si om ikke densi om ikke den lekerom ikke den leker merikke den leker mer medden leker mer med megleker mer med meg ennmer med meg enn jegmed meg enn jeg medmeg enn jeg med den

Den som leker med katten, må finne seg i at den klorer.Hjemme hos meg har jeg samlet små og store leketøy, og uten dem kunne jeg aldri leve. Det barn som ikke leker, er ikke noe barn, men den mann som ikke leker, har for alltid mistet barnet som hadde sin bolig i ham, og som han kommer til å savne sårt.Jeg ga en gang mine barn et sett med batterier til jul med en lapp der sto: leker ikke inkludert.Den som leker med livet, forspiller det.Mine beste ideer får jeg som regel om morgenen når jeg barberer meg. Av det trekker jeg den slutning at folk med skjegg ikke har så mange ideer.Jeg drikker min champagne når jeg er glad og når jeg er trist. Noen ganger drikker jeg den når jeg er alene. Har jeg selskap, anser jeg den som obligatorisk. Jeg nipper til den når jeg ikke er sulten og drikker den når jeg er det. Ellers rører jeg den aldri – bortsett fra når jeg er tørst.