I politikken kommer man lengst med ærlighet - når man ikke klarer seg på annen måte.


i-politikken-kommer-man-lengst-med-ærlighet-når-man-ikke-klarer-seg-på-annen-måte
popularitetpolitikkenkommermanlengstmedærlighetnårikkeklarersegannenmåtei politikkenpolitikken kommerkommer manman lengstlengst medmed ærlighetærlighetnårnår manman ikkeikke klarerklarer segseg påpå annenannen måtei politikken kommerpolitikken kommer mankommer man lengstman lengst medlengst med ærlighetmed ærlighetnår mannår man ikkeman ikke klarerikke klarer segklarer seg påseg på annenpå annen måtei politikken kommer manpolitikken kommer man lengstkommer man lengst medman lengst med ærlighetlengst med ærlighetnår man ikkenår man ikke klarerman ikke klarer segikke klarer seg påklarer seg på annenseg på annen måtei politikken kommer man lengstpolitikken kommer man lengst medkommer man lengst med ærlighetman lengst med ærlighetnår man ikke klarernår man ikke klarer segman ikke klarer seg påikke klarer seg på annenklarer seg på annen måte

Hunder kommer når man roper på dem. Katter noterer seg det man sier og kommer eventuelt tilbake til saken.Man tror alltid at man må bli gammel for å bli klok, men i virkeligheten har man, når alderdommens år kommer, nok med å holde seg like klok som man var.I politikken behøver man ikke å være inhabil selv om man ikke har forstand på politikk.For å komme seg frem i verden er det ikke avgjørende hva man er, men hva man klarer å innbille sine medmennesker at man er.Venner, det er egentlig som et stort puslespill man begynner å legge når man er veldig liten. Man begynner med de første brikkene oppe i et hjørne, og jo eldre man blir, jo større blir bildet. Er man heldig blir bildet kjempestort og med masse forskjellige farger. Nye brikker kommer til hele tiden, hvis man ønsker det, men ikke alle brikkene kommer til å passe inn. Sånn er det bare.Jeg mener det er negativt å ønske at man var en annen, når man først har fått seg selv utlevert ...