Hvis du erindrer at alderdommens føde er visdom, vil du i ungdommen innrette deg slik at dine gamle dager ikke bringer deg nød.


hvis-du-erindrer-at-alderdommens-fø-er-visdom-vil-du-i-ungdommen-innrette-deg-slik-at-dine-gamle-dager-ikke-bringer-deg-nød
leonardo da vincihvisduerindreratalderdommensfødeervisdomvilungdommeninnrettedegslikdinegamledagerikkebringernødhvis dudu erindrererindrer atat alderdommensalderdommens fødeføde erer visdomvil dudu ii ungdommenungdommen innretteinnrette degdeg slikslik atat dinedine gamlegamle dagerdager ikkeikke bringerbringer degdeg nødhvis du erindrerdu erindrer aterindrer at alderdommensat alderdommens fødealderdommens føde erføde er visdomvil du idu i ungdommeni ungdommen innretteungdommen innrette deginnrette deg slikdeg slik atslik at dineat dine gamledine gamle dagergamle dager ikkedager ikke bringerikke bringer degbringer deg nødhvis du erindrer atdu erindrer at alderdommenserindrer at alderdommens fødeat alderdommens føde eralderdommens føde er visdomvil du i ungdommendu i ungdommen innrettei ungdommen innrette degungdommen innrette deg slikinnrette deg slik atdeg slik at dineslik at dine gamleat dine gamle dagerdine gamle dager ikkegamle dager ikke bringerdager ikke bringer degikke bringer deg nødhvis du erindrer at alderdommensdu erindrer at alderdommens fødeerindrer at alderdommens føde erat alderdommens føde er visdomvil du i ungdommen innrettedu i ungdommen innrette degi ungdommen innrette deg slikungdommen innrette deg slik atinnrette deg slik at dinedeg slik at dine gamleslik at dine gamle dagerat dine gamle dager ikkedine gamle dager ikke bringergamle dager ikke bringer degdager ikke bringer deg nød

Stol på fornemmelsene. vær lydhør. Gi dem mer rom. Du vil oppdage at de øker og etter hvert peker på at du bærer i deg en langt større visdom enn du er klar over.Aksepter deg selv som den du er. Ellers vil du aldri se muligheten. Du vil aldri føle deg fri til å bevege deg mot den, du vil føle at du ikke fortjener den.Hvis et lys lokker deg, så følg det. Fører det deg ut i sumpen, så kommer du vel opp av den igjen; men hvis du ikke følger det, vil hele livet igjennom den tanken plage deg at det kanskje var din stjerne.Hvis du tror solskinn bringer deg lykke, da har du ikke danset i regnet.Paris ligner en hore. Når du ser henne på avstand, snapper du etter pusten, så strålende synes du at hun er, og du brenner av begjær etter å holde henne i armene dine. Fem minutter senere føler du deg slunken og utbrent, og du vemmes ved deg selv. Du føler deg snytt.Slik jeg ser det, må du finne deg i regnet hvis du vil se regnbuen.