Folk som holder på hemmeligheter som betros dem, er ubrukelige i politikken.


folk-som-holder-på-hemmeligheter-som-betros-dem-er-ubrukelige-i-politikken
politikkfolksomholderhemmeligheterbetrosdemerubrukeligepolitikkenfolk somsom holderholder påpå hemmeligheterhemmeligheter somsom betrosbetros demer ubrukeligeubrukelige ii politikkenfolk som holdersom holder påholder på hemmeligheterpå hemmeligheter somhemmeligheter som betrossom betros demer ubrukelige iubrukelige i politikkenfolk som holder påsom holder på hemmeligheterholder på hemmeligheter sompå hemmeligheter som betroshemmeligheter som betros demer ubrukelige i politikkenfolk som holder på hemmelighetersom holder på hemmeligheter somholder på hemmeligheter som betrospå hemmeligheter som betros dem

Ved å avsløre våre hemmeligheter kan vi slippe unna det som holder oss nede.Optimister er folk som holder hodet høyt når de lander på nakken.Jeg forakter folk som holder hund. De er kujoner som ikke har mot til å bite selv.Intet holder menneskene nede som hva folk vil tro.Fantasiene eksisterer kun i skyggen av vår blyghet og våre hemmeligheter. Og de forblir bare fantasier i den grad de forblir hemmeligheter.Følelser er som skyer på himmelen. Se på dem, godta dem, respekter dem og la dem seile videre.