Eksempelet er ikke bare den vanlige veien til å øve innflytelse over andre. Det er den eneste veien.


eksempelet-er-ikke-bare-den-vanlige-veien-til-å-øve-innflytelse-over-andre-det-er-den-eneste-veien
albert schweitzereksempeleterikkebaredenvanligeveientiløveinnflytelseoverandredetenesteveieneksempelet erer ikkeikke barebare denden vanligevanlige veienveien tiltil åå øveøve innflytelseinnflytelse overdet erer denden enesteeneste veieneksempelet er ikkeer ikke bareikke bare denbare den vanligeden vanlige veienvanlige veien tilveien til åtil å øveå øve innflytelseøve innflytelse overinnflytelse over andredet er dener den enesteden eneste veieneksempelet er ikke bareer ikke bare denikke bare den vanligebare den vanlige veienden vanlige veien tilvanlige veien til åveien til å øvetil å øve innflytelseå øve innflytelse overøve innflytelse over andredet er den enesteer den eneste veieneksempelet er ikke bare dener ikke bare den vanligeikke bare den vanlige veienbare den vanlige veien tilden vanlige veien til åvanlige veien til å øveveien til å øve innflytelsetil å øve innflytelse overå øve innflytelse over andredet er den eneste veien

En snøfonn er en vakker ting - hvis den ikke ligger over stien du må måke eller sperrer veien som fører fram til målet ditt.Hvor mange ganger skal du gå den samme veien gang på gang fordi det er den eneste du kan?En ting er å stikke veien ut for andre, en annen ting er selv å gå den.Det fine er at man kan forandre seg, kjenne på andre behov, og ikke la redsel stå i veien for noe man har lyst til.Hvor kulpene er lyse og dype Der den grå ørreten sover, Oppover langs elven og over hengebrua Det er veien for Billy og meg.Et menneske møter ofte sin skjebne på veien det tok for å unngå den.