Du ska itte trø i graset. Spede spira lyt få stå. Mållaust liv har og e mening du lyt sjå og tenkje på.


du-ska-itte-trø-i-graset-spede-spira-lyt-få-stå-mållaust-liv-har-og-e-mening-du-lyt-sjå-og-tenkje-på
einar skjæraasenduskaittetrøgrasetspedespiralytståmållaustlivharogmeningdusjåtenkjedu skaska itteitte trøtrø ii grasetspede spiraspira lytlyt fåfå ståmållaust livliv harhar ogog ee meningmening dudu lytlyt sjåsjå ogog tenkjetenkje pådu ska itteska itte trøitte trø itrø i grasetspede spira lytspira lyt fålyt få ståmållaust liv harliv har oghar og eog e meninge mening dumening du lytdu lyt sjålyt sjå ogsjå og tenkjeog tenkje pådu ska itte trøska itte trø iitte trø i grasetspede spira lyt fåspira lyt få ståmållaust liv har ogliv har og ehar og e meningog e mening due mening du lytmening du lyt sjådu lyt sjå oglyt sjå og tenkjesjå og tenkje pådu ska itte trø iska itte trø i grasetspede spira lyt få ståmållaust liv har og eliv har og e meninghar og e mening duog e mening du lyte mening du lyt sjåmening du lyt sjå ogdu lyt sjå og tenkjelyt sjå og tenkje på

Fjell lyt du yver skal du koma lenger.Såfremt du love å hoilde a’ mæ så kain du få mæ hves du vijl ha mæ - Og det du veit at du får igjen det e ei kjerring som e dijn venn.E du den du e fordi eg trur det, eller e du den du e uansett?Du ska få en dag i mårå, som rein og ubrukt står med blanke ark og fargestifter telOg dagen den e vikti og den kræv oss Men natta den e din og min og nu Ingen e så go som du da Ingen e så go som duO, lyt en kølig forårsnat i Norden. Guds milde røst er vindens sagte susen, og evighed er lagt i blomsterånde, - nu sænker Gud sit ansigt over jorden.