Denne mobiltelefonbruken er utidig, men de får bare holde på. Ja, så lenge det ikke skjer i min begravelse, altså!


denne-mobiltelefonbruken-er-utidig-men-får-bare-holde-på-ja-så-lenge-det-ikke-skjer-i-min-begravelse-altså
wenche fossdennemobiltelefonbrukenerutidigmenfårbareholdejalengedetikkeskjerminbegravelsealtsådenne mobiltelefonbrukenmobiltelefonbruken erer utidigmen dede fårfår barebare holdeholde påså lengelenge detdet ikkeikke skjerskjer ii minmin begravelsedenne mobiltelefonbruken ermobiltelefonbruken er utidigmen de fårde får barefår bare holdebare holde påså lenge detlenge det ikkedet ikke skjerikke skjer iskjer i mini min begravelsedenne mobiltelefonbruken er utidigmen de får barede får bare holdefår bare holde påså lenge det ikkelenge det ikke skjerdet ikke skjer iikke skjer i minskjer i min begravelsemen de får bare holdede får bare holde påså lenge det ikke skjerlenge det ikke skjer idet ikke skjer i minikke skjer i min begravelse

Det finnes tre slags mennesker i denne verden: de som får ting til å skje, de som ser på at det skjer og de som lurer på hva som skjedde.Ja, ballen var i mål den, men ikke så lenge.Får æ holde dæ i handa, holde fast ei lita stund. Slippe taket i alt anna og bare holde uten grunn.Parforhold er etter hvert blitt så skrøpelige at man kan lure på om de i det hele tatt kan holde så lenge som det tar å gjennomføre et samleie.Små barn lever uavbrutt i inspirasjonen, og den holder seg så lenge den får lov, den kan holde livet ut.Ja, dere lå lenge likt, men så kom starten.