Den som går og venter på å arve et par sko, kan bli kald på beina ganske lenge.


den-som-går-og-venter-på-å-arve-et-par-sko-kan-bli-kald-på-beina-ganske-lenge
aksel sandemosedensomgårogventerarveetparskokanblikaldbeinaganskelengeden somsom gårgår ogog venterventer påå arvearve etet parpar skokan blibli kaldkald påpå beinabeina ganskeganske lengeden som gårsom går oggår og venterog venter påventer på åpå å arveå arve etarve et paret par skokan bli kaldbli kald påkald på beinapå beina ganskebeina ganske lengeden som går ogsom går og ventergår og venter påog venter på åventer på å arvepå å arve etå arve et pararve et par skokan bli kald påbli kald på beinakald på beina ganskepå beina ganske lengeden som går og ventersom går og venter pågår og venter på åog venter på å arveventer på å arve etpå å arve et parå arve et par skokan bli kald på beinabli kald på beina ganskekald på beina ganske lenge

Han får gå lenge barfot som venter på å arve annen manns sko.Jeg tar aldri på meg et par sko før jeg har gått med dem i minst et par måneder.Vi trenger ikke dra på jordomseiling for å oppdage verden. Hver gresstue er et univers som venter på å bli oppdaget.Mellom ord og handling er mangt et par sko slitt ut.Jeg hadde et klart bilde av hvordan englene så ut, for englene hadde mamma sitt ansikt. Og den der troa levde jeg lenge, lenge i, og jeg er ganske sikker på at ho sto modell for englene.Men den som venter på flodbølger venter nesten alltid forgjeves.