Den ekte nordmann i Syden er liten når han står opp, men bevares hvor stor han er når han legger seg ...


den-ekte-nordmann-i-syden-er-liten-når-han-står-opp-men-bevares-hvor-stor-han-er-når-han-legger-seg
kjell arild pollestaddenektenordmannsydenerlitennårhanståroppmenbevareshvorstorleggersegden ekteekte nordmannnordmann ii sydensyden erer litenliten nårnår hanhan stårstår oppmen bevaresbevares hvorhan erer nårnår hanhan leggerlegger segsegden ekte nordmannekte nordmann inordmann i sydeni syden ersyden er litener liten nårliten når hannår han stårhan står oppmen bevares hvorbevares hvor storhvor stor hanstor han erhan er nårer når hannår han leggerhan legger seglegger segden ekte nordmann iekte nordmann i sydennordmann i syden eri syden er litensyden er liten nårer liten når hanliten når han stårnår han står oppmen bevares hvor storbevares hvor stor hanhvor stor han erstor han er nårhan er når haner når han leggernår han legger seghan legger segden ekte nordmann i sydenekte nordmann i syden ernordmann i syden er liteni syden er liten nårsyden er liten når haner liten når han stårliten når han står oppmen bevares hvor stor hanbevares hvor stor han erhvor stor han er nårstor han er når hanhan er når han leggerer når han legger segnår han legger seg

Tre kjennetegn har den som hykler. Han lyver når han snakker, han svikter tillit han blir vist og han holder ikke det han lover.For mens navnet når mennesket lever, refererer til kroppen, hvor den oppholder seg, hva den gjør, skiller navnet lag fra kroppen når den dør, og blir værende igjen hos de levende, som med navnet alltid mener den han var, aldri den han er nå, en kropp som ligger og råtner et sted.Den som ikke er vakker når han er tyve, sterk når han er tredve, rik når han er førti og vis når han er femti, vil aldri bli vakker, sterk, rik og vis.Harry Hole legger ikke den moralske lista spesielt høyt for seg selv, men han tar seg da bryet med å legge den et sted. Og det er en helt for meg. Han er nokså avkledd, men ikke helt ribba.En mann elsker mest intenst når han er tyve, men best når han er tredve.Den beste sjefen er han som har vett nok til å velge dyktige menn til å gjøre det han vil ha gjort, og selvbeherskelse nok til å la være å blande seg opp i arbeidet når de gjør det.