Alle har noe de lever for. Noe som kan tas fra dem.


alle-har-noe-lever-for-noe-som-kan-tas-fra-dem
jo nesbøalleharnoeleverfornoesomkantasfrademalle harhar noenoe dede leverlever fornoe somsom kankan tastas frafra demalle har noehar noe denoe de leverde lever fornoe som kansom kan taskan tas fratas fra demalle har noe dehar noe de levernoe de lever fornoe som kan tassom kan tas frakan tas fra demalle har noe de leverhar noe de lever fornoe som kan tas frasom kan tas fra dem

Håp er det eneste gode som er felles for alle mennesker. De som ikke har noe annet, kan fortsatt håpe.Kjærligheten kommer til oss uten noe forvarsel, og når den først er gitt oss, kan den aldri tas fra oss. Det må vi huske.De som kan noe, gjør det, - men det som ikke kan noe, og som har det tilstrekkelig vondt av den grunn, skriver om det.Alle lever av å selge noe.Jeg har ikke høye tanker om folk som skryter av at de sliter og strever. Hvis arbeidet deres er så slitsomt for dem, burde de heller ha drevet med noe annet.Det er ingenting så sørgelig som ung kyniker - han har gått fra ikke å vite noe til ikke å tro på noe.